تعرفه ها

از طریق فرم زیر به راحتی قیمت سفارش خود را برآورد کنید.
حداقل مبلغ پرداختی کل برای پروژه های خودکار ۲۵ هزارتومن و برای سایر پروژه‌ها ۵۰ هزارتومن میباشد.

سرویس ترجمه​

هر کدام از سرویس های ترجمه ما چه ویژگی هایی دارند

ترجمه خودکار

ترجمه حرفه ای

ترجمه VIP

کیفیت ترجمه

ماشینی

مترجم حرفه ای

مترجم حرفه ای

صداپیشه امید یا حرفه ای :

گوینده حرفه ای

افراد با سابقه کار بیش از ۵ سال
رعایت اصول صداگذاری حرفه ای
حس گیری حرفه ای
قابلیت تیپ گویی
دارای صدای خاص و طنین انداز

مناسب برای پروژه های حرفه ای

گوینده امید

افراد با سابقه کار بیش از 1 سال
رعایت اصول صداگذاری مناسب
حس گیری مناسب
قابلیت تیپ گویی
دارای صدای حرفه ای

مناسب برای پروژه های اقتصادی